SDH Tišnov

Mini aktulality

2.8.2014-17:08
26.výjezd jednotky - Požár potravin na sporáku

Květnická 1614, Tišnov

Ze současnosti

Náš sbor, který v roce 1992 vstoupil do Moravské hasičské jednoty, má v současné době 44 členů, z nichž je 25 členů v jednotce Sboru dobrovolných hasičů. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO III, to znamená, že vyjíždíme i mimo obvod města. Nejvíce, zhruba 85% to jsou požáry lesa a trávy v okolí tratě. Jedná se o specifické požáry v často nedostupném terénu, které trvají i mnoho hodin.

Pro město provádíme různé práce, které lze s naší technikou provést, to znamená mytí znečištěných vozovek po velkých deštích, čerpání vody, odstraňování různých překážek a jiné.

Spolková činnost

Náš sbor provádí školení, besedy a ukázky techniky pro školy a školky, také v letních měsících provádíme besedy na letních táborech. Pravidelně se scházíme každé úterý (už od roku 1968). Zde si upřesníme činnost na další týden, probereme co je třeba udělat, opravit, kdo v sobotu provede zkoušky vozidel a agregátů. Rovněž se musíme školit, takže vždy probereme nějaké téma ze všeobecného učiva, jako je taktika, bezpečnost při zásahu atd. Nositelé dýchací techniky mají svůj pravidelný výcvik, strojníci se proškolují v obsluze agregátů a čerpadel, mužstvo má školení pod vedením velitelů družstev, kteří jsou příslušníci HZS. Je již tradicí, že každoročně provádíme třídenní praktické školení, kde se procvičujeme nejen v základních taktických témat, ale také například ve stavění norných stěn, jízdě na člunu, základů ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.  V našem sboru máme několik kvalifikovaných rozhodčích pro požární sport nejen dospělých, ale i mladých. Takže všechny obvodní a okresní soutěže se neobejdou bez jejich účasti, jsme pravidelně zváni i na prezidentská kola a mistrovství mezi Moravskou hasičskou jednotou a Českou hasičskou jednotou. Pochopitelně nezapomínáme ani na naše zasloužilé členy, při jejich životních výročích nezapomínáme s přáním a malým dárečkem. Pro veřejnost se v rámci dnů otevřených dveří podílíme společně se stanicí HZS na ukázkách techniky, do místního měsíčníku jsme napsali několikrát o tom, co mají občané dělat v kritických situacích, co znamenají jednotlivé signály sirén a podobně. Spolupracujeme s městem při tvorbě požárních řádů pro bytové jednotky, provádí se preventivní kontroly v objektech, které vlastní město a pod.

Z historie sboru

Hasičský sbor v Tišnově byl založen dne 16. února 1876, kdy se konala ustavující valná hromada, na níž byl sbor založen jako „Tělocvično – hasičský sbor“. Jeho prvním starostou byl zvolen pan František Svoboda, tehdejší lékárník v Tišnově. Již samotný název napovídá, že k založení sboru došlo za neobvyklých okolností. tehdejší Tišnov měl sice 90% českého obyvatelstva, ale celkové, dalo by se říci politické dění na Tišnovsku ovlivňovaly německé a rakouské „úřednické“ rodiny, které byly pevně usazeny na radnici. Přesto se tehdy podařilo, díky pár národně smýšlejícím občanům založit v roce 1870 „Tělocvičnou jednotu Sokol“. Ale rakouským úřadům se nelíbila především „národní výchova“, činily Sokolu potíže až nakonec v roce 1874 musela jednota svoji činnost ukončit. Proto se na popud tehdejšího starosty Buchala sešla znovu valná hromada a přeměnila se na“Tělocvično – hasičskou jednotu“. Po napsání a schválení stanov nového spolku se v únoru 1876 sešla ustavující valná  hromada a oficiálně započala činnost sboru.

Významným rokem byl rok 1882, kdy byl jako jednatel zvolen mladý advokát Dr. Václav Šílený, který svolal schůzi delegátů okresu Tišnovsko – Bystřického a založil první župu na Moravě pod názvem „První hasičská župa Tišnovsko – Bystřická“. tehdejšího prvního župního sjezdu se zúčastnilo „přes 300 krojovaných bratří“, jak se podařilo vyčíst z dobových dokumentů.

V době první světové války byla činnost sboru téměř přerušena, protože téměř všichni mladí narukovali (z 22 narukovaných 2 padli). Doma tehdy zůstalo jen několik starých členů, kteří s velkým úsilím alespoň udržovali výzbroj a výstroj. Po této válce se první výborová schůze konala v prosinci 1918 a byly vytyčeny nové cíle sboru, jedním bylo vybudovat „samaritánskou službu“ a záchrannou stanici. Dá se říci, že vytyčené cíle se podařilo naplňovat, veškeré výtěžky z divadelních představení, plesů a jiných akcí plynuly do podpůrného, invalidního a pohřebního fondu a od roku 1923 byli cvičící členové pojištěni na nemoc, invaliditu a úmrtí. Sbor byl tehdy vybaven první autostříkačkou, byl zakoupen osobní vůz Praga, vlastními silami přestavěn na sanitní vozidlo a předán do užívání.

V tomto období byla velmi bohatá společenská činnost, byly pořádány výlety, cvičení, zájezdy a slavnosti, z nichž největší byla v roce 1926 při 50. výročí založení sboru  v roce 1932 byl sbor vybaven novou autostříkačkou Praga AN.

V letech 1939 – 1945, za druhé světové války bylo zakázáno konání schůzí všech spolků, proto se výbor oficiálně nescházel, ale pracoval jako požární sbor a týdně prováděl cvičení civilní obrany, byl svoláván při každém leteckém poplachu do pohotovosti a zúčastnil se likvidace požárů po náletech na Brno a Kuřim, kde byly bombardovány strategické továrny. Také Tišnov byl bombardován (24.dubna 1945), na město bylo svrženo přes 300 pum. Tehdy požární sbor zabezpečoval poškozené domy, stavěli sloupy elektrického vedení, pomáhal s odvozem mrtvých a raněných, odstraňovali nevybuchlé pumy. Během 8 dní bylo vše natolik v pořádku, že nehrozilo nikomu žádné nebezpečí.

Největší škodu utrpěl sbor tím, že ustupující německá armáda sebrala autostříkačku a odjeli s ní směrem na Svitavy a již nikdy se ji nepodařilo vypátrat.

Po druhé světové válce začal sbor usilovat o získání moderního technického vybavení, které potřeboval k provádění svých zásahů. Dne 1.ledna 1952 předává starosta sboru podle nařízení ministerstva zdravotnictví Ústavu národního zdraví v Tišnově 3 plně vybavené sanitní vozy a tři řidiči přecházejí jako zaměstnanci k OÚNZ. Součastně byla pronajata garáž, ve které vozidla parkovala. V dalších letech se sbor podílí na zvýšení požárního zabezpečení ve městě, a to formou preventivních domovních prohlídek, provádějí se školení pro občany a děti ve školách. V roce 1957 byla navázána družba s požárníky v Berlíně – Pankowě.

V roce 1959, při oslavách 700 let města Tišnova bylo konáno velké cvičení, kde pod vedením hasičů cvičily složky CO, Svazarmu, ČSČK. Byla uspořádaná velká výstava současné i staré techniky, vystaveny všechny dokumenty a fotografie. Tato akce se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti. V tomto roce nás při této příležitosti poprvé navštívila delegace německých požárníků.

V rámci oslav 90. výročí založení sboru byla slavnostní schůze, kde se promítal film, který byl sestříhán z dobových záznamů a velkých společenských akcí, na kterých se podíleli členové požárního sboru. Odpoledne proběhlo na náměstí námětové cvičení ve spolupráci s VPÚ (veřejný požární útvar) Brno, který představil nejmodernější techniku a mnoha sbory našeho okrsku.

V roce 1970 byl jmenován první příslušník z povolání – tehdy to bylo detašované pracoviště Okresní inspekce požární ochrany Brno – venkov. Celkový stav profesionální jednotky pomalu narůstal, a od roku 1974 byl vytvořen Okresní veřejný požární útvar (OVPÚ) Brno – venkov, se sídlem v Tišnově. Již od jmenování prvního příslušníka (předtím profesionální řidič a strojník dobrovolného sboru) došlo k lepšímu zabezpečení akceschopnosti dobrovolné požární jednotky, protože všechny drobné opravy prováděli příslušníci ve službě a ušetřili tím mnoho hodin z nedělního volna, kdy se dobrovolní hasiči věnovali opravám a údržbě techniky, výzbroje a budovy.

Při oslavách 100. výročí založení sboru byla opět velká slavnostní schůze, kde byli oceněni zasloužilí i současní aktivní členové, v prostorách radnice byla instalována výstava z činnosti sboru za uplynulé roky. Na náměstí proběhlo velké propagační cvičení s ukázkami hašení jak ručními hasícími přístroji, které si mohli vyzkoušet i přítomní diváci, následovaly ukázky hašení ručními stříkačkami, parní stříkačkou až po ukázky moderní techniky včetně slaňování z 52 metrového žebříku. V tomto roce opět proběhly ukázky pro školy.

Také jsme se zúčastnili závodů v Berlíně, kde na přeborech města, za účasti i profesionálních sborů se našemu členovi podařilo vyhrát běh na 100 m s překážkami a naše družstvo ve finále porazilo profesionální družstvo z letiště Tempelhow v požárním útoku o 0,2 sec.

Naše družba pokračovala pravidelnými návštěvami delegací – každý rok jedna strana přijela ke druhým, navíc vznikalo kamarádství mezi jednotlivými rodinami, které se potom navštěvovali pravidelněji, protože to byla tehdy jediná možnost, jak se dostat mimo republiku bez nutnosti devizového příslibu, nemluvě o tom, že se občas podařilo dostat i do západního Berlína, což byl pohled pro mnohé nový, dosud vídaný jen ve filmech.

Bohužel po sametové revoluci a politických změnách již nebylo tolik dbáno na předešlé družby, tak se navštěvují jen rodiny, které jsou opravdovými přáteli. Staří, kteří tuto družbu začali, již pomalu umírají a mezi mladými již není zájem, proč jezdit do Berlína, když můžu do Ameriky, Egypta, na Malorku, na Kanárské ostrovy atd., kde je navíc teplo a moře.

Jaroslav Musil - velitel jednotky

© 2010 - 2021 SDH Tišnov, web Ing. Tomáš Herrman, Ph.D.